mercredi 14 novembre 2012

Prise de position de la SOFA sur la conjoncture politique et le climat d'insécurité
Pozisyon Solidarite Fanm Ayisyèn -SOFA
Nan konjonkti politik ak ensekirite a

Solidarite Fanm Ayisyèn - SOFA konstate nan moman kote yon bò Prezidan peyi a ap fè tèt rèd nan monte Konsèy Elektoral Pèmanan manke moso, yon lòt bò gwo mobilizasyon ki tanmen toupatou nan peyi a kont lavichè ak grangou, pandan ensekirite retounen blayi nan peyi a. Kidnapin, bandi k ap brake moun nan lari fè kenken. Ensekirite monte disèt wote nan plizyè katye popilè tankou: Simon Pele, Site Solèy, Gran Ravin, Matisan, Bèlè, sa ki lakòz gwo sitirasyon laperèz ki tabli nan mitan popilasyon ayisyèn nan kote yon lòt fwa ankò machann madan Sara yo sitou ap viv ak gwo kè sote. Se nan kontèks sa a, Lapolis arete Cliford BRANDT sou akizasyon kidnapè.

Arestasyon gwo chabrak sa a, vin konfime anpil pawòl ki konn pale sou kalte boujwazi ki genyen ann Ayiti. Yon boujwazi rapas, volè, dechèpiyè ki la pou prije pèp la ak leta a. Yon boujwazi pouri, santi, ki bay kè plen e ki pa gen okenn moral. Yon boujwazi ki la pou fè dappiyanp sou zafè moun pou fè plis lajan. Yon swadizan boujwazi ki pa demontre okenn volonte pou kontribye nan devlopman ekonomik peyi a.

Arestasyon Cliford BRANDT sou akizasyon kidnapè ba nou okazyon pou nou reflechi sou orijin richès klas dominant yo ak estrateji yo mete sou pye pou kab toujou rete rich. Sa vle di anplis fòs kouraj ak san travayè ak travayèz ya p esplwate, san pèp la y ap souse, lè yo refize bay salè minimòm leta fikse depi plis pase yon lane, yo pran tout dispozisyon pou anpeche devlopman ti biznis. Yo pa asepte lòt moun ki pa soti nan fanmi tradisyonèl boujwazi a, travay pou gen yon alemye. Yo vle gen kontwòl tout sa k ap fèt nan peyi a k ap rapòte lajan. Kidonk, se yon boujwazi ki kenbe peyi a ak pèp la ann otaj.

Konpòtman boujwazi tilolit sa a montre nou tou aklè kouman se yon klas ki pi alèz nan diskou pwopagann Gouvènman an pou likide peyi a bay gwo miltinasyonal. Pandan y ap jwe wòl revandè, koutye machann peyi ki pap envesti nan kreye antrepriz nasyonal men pito nan rapin, volè, kidnapin, brase lajan dwòg elt…Li klè Leta mare sosis li ak swadizan boujwazi sa a e kapab menm konplis tout move zak li ap komèt.

SOFA nan kondisyon sa ap poze tèt li kesyon sou kalte dispozisyon gouvènman sa a kapab pran pou kwape kidnapè sa yo epi garanti sekirite lòt moun ki ta vle vin fè antrepriz pou ekonomi peyi a mache ? Sitou lè nou sonje kouman prensipal dirijan peyi a te enplike  ansanm ak yon pati nan boujwazi sa a, nan koudeta septam 1991 kote militè yo te itilize kadejak kòm zam pou pini fanm yo, paske yo te chwazi yon prezidan epi deside mennen yon rezistans san rete pou defann vòt yo.

Nou pwofite di, arestasyon Cliford BRANDT se youn, men jijman li se yon lòt. Se pou sa n ap mande tout otorite nan sistèm jistis la pou pran dispozisyon pou jijman sa a sèvi yon mwayen pou tout moun ki viktim kidnapin kapab byen konprann  sa k te rive yo a. Se pou sa jijman an dwe òganize yon fason pou tout kaka chat deyò, pou pèp la  jwenn laverite sou pwoblèm kidnapin ki tounen yon gangrèn nan sosyete a. Kidnapin se yon fènomèn ki frape moun nan tout klas sosyal, tout sèks, tout laj, kidonk, nou tout konsène. 

Noumenm nan SOFA nou enterese konnen laverite sou fenomèn sa a ki ap simen dèy, dezolasyon nan fanmi ayisyèn epi dekapitalize nou. Nan sans sa a, batay kont lamizè nan peyi d’Ayiti dwe fèt nan konstriksyon yon modèl  ekonomi ki pa nan mafya, nan tabli bonjan klima kote fanm yo kapab kontinye mennen aktivite ekonomik yo san kè sote. Kote tou, yo kapab egzèse dwa politik yo san yo pa santi lavi yo andanje, jwenn bon jan lekòl pwofesyonèl pou mete pitit yo, yon fason pou pitit yo sispann ranfòse gang, kote gwo kidnapè ap sèvi ak yo fè yo tounen kriminèl. 

Nou menm nan SOFA, nou mande pou enstitisyon konsène nan leta a defini bonjan estrateji pou demantibile tout gang vòlè ak kriminèl, kidnapè kèlkeswa kote yo plase nan sosyete a paske sak deyò yo kontinye ap simen dèy nan fanmi nou yo. 

Nou mande pou ULCC, louvri yon ankèt serye sou tout moun ki gen lajan sispèk nan peyi a pou kab konnen orijin richès sa yo. Se yon fason pou leta kapab pi byen konnen sous lajan ilegal k ap brase nan ekonomi peyi a .Se yon fason tou pou evite ekonomi peyi a chita sou lajan sal oubyen ankò se lajan sal k ap itilize pou kanpay elektoral e ki ap kreye yon konpetisyon miwo miba nan mitan kandida ak kandidat.
N ap pwofite okazyon sa a pou n di tout sektè pwogresis, demokratik ak popilè, nan batay n ap mennen kont sistèm peze souse sa a, li enpòtan pou reflechi sou bonjan altènativ parapòta kalte envestisè peyi a bezwen pou kreye bon jan travay, ki kab kontribiye nan mete Ayiti tout bon vre sou wout devlopman.

Lit fanm nan se lit tout mas pèp la

Pou SOFA
____________________
Marie Frantz JOACHIM
Kòdonatris Jeneral


Pòtoprens, 9 novanm 2012

jeudi 8 novembre 2012

SOLIDARITE FANM AYISYÈN – SOFA

SOLIDARITE FANM AYISYÈN–SOFA Identité de l’organisation 

La Solidarite Fanm Ayisyèn - SOFA est une organisation féministe populaire à caractère revendicatif de promotion et de défense des droits des femmes fondée le 22 février 1986. Elle regroupe des femmes paysannes, des femmes vivant dans les quartiers populaires et des femmes professionnelles.

Mission  

Lutter pour que les femmes haïtiennes soient affranchies de  la subordination, de la domination, de l’exclusion et de l’exploitation. Cette lutte est étroitement liée à celle de la libération de la société haïtienne toute entière.

Objectifs

  • Sensibiliser et mobiliser les femmes par l’éducation en vue de leur garantir une autonomie et un leadership leur permettant de lutter pour un changement réel et efficace de leur condition et de leur situation de vie.

  • Mener une lutte systématique de dénonciation et d’actions pour contribuer à éradiquer la violence contre les femmes dans la société haïtienne.

  • Etablir des liens de solidarité entre différentes organisations de femmes au niveau de la société haïtienne en encourageant le renforcement de réseaux au niveau national et international.

  • Sensibiliser la société haïtienne par une large diffusion d’informations pour une meilleure prise de conscience aboutissant à des actions concrètes en appui à la lutte des femmes.

  • Etablir des relations de lutte entre différents regroupements populaires en vue de la mise en place d’une société équitable, égalitaire, non exclusive pour le bien être de toute la population haïtienne. C’est pourquoi nous articulons ainsi notre Slogan : « LA LUTTE DES FEMMES C’EST LA LUTTE DE TOUT LE PEUPLE ».


Couverture géographique

La SOFA se veut une organisation à représentation nationale. Elle compte aujourd’hui plus de huit mille (8000) membres actives réparties sur sept (7) départements géographiques du pays des dix (10) existants, dont : le Nord, le Nord-Ouest, le Plateau Central, L’Artibonite, l’Ouest, le Sud-Est, et la Grande-Anse.


Administration et Structure

En raison des réalités historiques du pays en particulier celles socio économiques, la SOFA a fait choix d’un mode d’organisation stratégique lui permettant de regrouper diverses catégories de femmes en son sein.  Ce qui lui confère cette structure de trois branches :

Ø  Branche des femmes paysannes représentant 80% des membres

Ø  Branche des femmes des quartiers populaires représentant 15% des membres

Ø  Branche femmes professionnelles représentant 5% des membres         

Les principaux organes de décisions et d’exécution de la SOFA sont les suivants :

Ø  L’Assemblée Générale, la plus haute instance décisionnelle, composée de toutes les membres. 

Ø  Le Noyau Central, l’instance de gestion organisationnelle ayant comme composante : les coordinations communales et départementales, les coordinations de Branches, les Coordonnatrices d’axes, les membres  du Comité de Coordination Nationale, la coordination du Bureau Exécutif.

Ø  L’ Assemblée de Déléguées regroupant : les représentantes de sections, de communes, de départements, les membres du Comité de Coordination Nationale, les coordinations de Branches, des Axes, la coordination du Bureau Exécutif.

Ø  Les coordinations de Sections Communales, de Communes et de Départements (de la Branche des Femmes Paysannes).

Ø  Les coordinations des Branches.

Ø  Les coordinations des axes stratégiques prioritaires ayant la direction des commissions.

Ø  Le comité de Coordination Nationale.

Ø  Le Bureau Exécutif.


Axes d’intervention

Actuellement, la SOFA compte cinq (5) axes d’intervention prioritaires :

Ø  Lutte pour le Droit des Femmes à la Santé.

Ø  Participation des Femmes dans les Instances de Décisions et de Prise de Pouvoir.

Ø  Lutte contre la Féminisation de la Pauvreté.

Ø  Lutte contre la Violence faite aux Femmes.

Ø  Renforcement Organisationnel (axe transversal).

Stratégie d’intervention

Pour chaque axe d’intervention, notre stratégie s’articule autour du plaidoyer et des services offerts à nos membres et/ou aux populations de leur communauté comme :

ü  L’accueil et l’accompagnement aux femmes victimes de violence à partir de nos 21 centres Douvanjou se trouvant dans les quatre (4) départements du pays.

ü  Une clinique de santé génésique à Martissant

ü  Des moulins à grains dans quatre (4) communes du département de l’Artibonite et du Nord…

ü  Un Atelier de production artisanale sur tissus

Pour soutenir nos actions de plaidoyer nous nous intégrons dans des réseaux tant au niveau national qu’international dont quelques un soulignés ci-dessous :

Ø  Coordination Nationale de Plaidoyer pour les  Droits des Femmes (CONAP)

Ø  Plate Forme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif  (PAPDA)

Ø  Marche Mondiale des femmes (MMF)

Ø  Fédéracion Démocratica Internacional de las Muyeres (FDIM)

Ø  Comité Latino-americano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

Ø  Convergence  de Mouvements des Peuples de Amériques (COMPA)

Ø  Assemblée des Peuples de la Caraïbe (APC)

Centre d'accueil pour les victimes de violence